آنالایزر هماتولوژی EasyCell

دستگاه آنالایزر هماتولوژی EasyCell easycell

دستگاه آنالایزر هماتولوژی EasyCell

دستگاه آنالایزر هماتولوژی EasyCell یک نوآوری فوق العاده در سیستم خون شناسی است که با استفاده از روش پردازش تصویر و تکنولوژی الگوی تشخیص، بصورت خودکار بین سلول‌های سفید تمایز قائل می شود. این دستگاه به صورت خودکار سلول‌های سفید را در اسمیر خون تعیین موقعیت می کند، سپس سلول ها را دسته بندی کرده و آنها را بر روی صفحه LCD برای کاربر نمایش می دهد.

سیستم خون شناسی بطور معمول دفعات بررسی نمونه تا ۵۰% کاهش می دهد که این عمل از طریق روش های تمایز دستی به وسیله ی میکروسکوپ کاهش می یابد در حالی که به تکنولوژیست برای رسیدن به بازدهی بالا، دقت و سرعت کمک می کند.

علاوه بر آن دستگاه آنالایزر هماتولوژی EasyCell، سلول های قرمز و پلاکت‌ها را برای عملکرد سلول های قرمز، ریخت شناسی و تخمین پلاکت‌ها، نمایش می دهد.

دستگاه آنالایزر هماتولوژی EasyCell از نرم افزار الگوی تشخیصی پیچیده بصری برای مکان یابی و طبقه بندی سلول‌های سفید طبیعی خون، سلول‌های smudge ،NRBC ها و لنفها استفاده می کند؛ سپس تصاویر بر اساس نوع سلول نمایش داده شده و طبقه بندی می شوند.

دستگاه آنالایزر هماتولوژی EasyCell، سلول‌های سفید ناهنجار را مکان یابی کرده و آنها را در گروه Other نمایش می دهد در نتیجه شخص کاربر می تواند بصورت دستی آنها را طبقه بندی کند. اگر کاربر بخواهد هر اسلاید را بررسی کند بین ۸-۵ دقیقه زمان لازم است در حالیکه این دستگاه زمان را به ۲ دقیقه کاهش داده است. دستگاه آنالایزر هماتولوژی EasyCell، گلبول‌های سفید خون را مکان یابی کرده و دسته بندی می کند که این امر برای تکنسین کم تجربه، فوق العاده مفید خواهد بود. انتقال عکس‌ها به آزمایشگاه‌های دیگر برای مشورت و نظر سنجی امکان پذیر است زیرا که تصاویر به صورت دیجیتال ذخیره می شوند.