محاسبه الکترولیت ها به روش Ion Selective Electrode

محاسبه الکترولیت ها به روش Ion Selective Electrode

دستگاه هاي الكتروليت آنالايزرجدید از روشISE جهت محاسبه يونهاي مختلف همچون Na، K، Cl، Li، Ca و… استفاده مي نمايند. در روش ISE از نوعي سنسورالكتروشيميايي استفاده می شود كه فعاليت يون ها را به پتانسيل الكتريكي تبديل مي نمايد که نسبت بين فعاليت يوني و پتانسيل الكتريكي از معادله NERNST پيروي مي كند.
مطابق با اين معادله لگاريتم فعاليت يونها با پتانسيل الكترود رابطه خطي دارد؛ در اين روش الكترودهاي مختلف به يون هاي مختلف حساس هستند بطور مثال الكترود Na فقط به يون هاي Na حساس است و K به يون هاي K و مابقی الكترود ها نيز به همين صورت می باشند. اگر الكترودهاي مختلف با يكديگر ادغام شده و در يك راستا قرار گيرند مي توان يون هاي مختلف را در يك نمونه به طور همزمان اندازه گيري كرد.
اجزاي يك الكترود كامل شامل: قسمت سيمي شكل فلزي، غشاء يون تراوا و محلول انتقال دهنده يونها. می باشد.
اصلی ترین قسمت الكترود،غشاء حساس آن مي باشد. يك سمت اين غشاء در تماس با محلول انتقال دهنده يون و سمت ديگر آن در تماس با نمونه مي باشد. در الكترودها فعاليت يوني در قسمت سيمي شكل فلزي به فعاليت الكتريكي تبديل مي شود.
در تمام دستگاه هاي الكتروليت آنالايزر، الكترودي به نام الكترود رفرانس وجود دارد كه پتانسيل الكتريكي مرجع و ثابتي را فراهم مي سازد. اين الكترود نقطه اي مرجع را براي دستگاه جهت مقايسه با ديگر الكترود ها فراهم مي سازد.
دستگاه الكتروليت آنالايزر پتانسيل هاي الكتريكي ايجاد شده توسط يونهاي Na و K و … را اندازه گيري نموده و آنها را از طريق كامپيوتر داخلي خود آناليز مي نمايند. دستگاه از دو نوع محلول جهت كاليبراسيون خود استفاده مي نمايد كه محلول هاي استاندارد A و B ناميده مي شوند. يكي از اين محلول ها براي كاليبراسيون نقطه پايه و ديگري براي شيب خطي منحني كاليبراسيون (Slope) مي باشد.
يونهاي Na و K و ديگر يونها از مهمترين الكتروليت هاي بدن مي باشند كه اندازه گيري ميزان آنها در بيمار مهم مي باشد و در سالهاي اخير تكنولوژي ISE به عنوان جايگزيني مناسب براي فليم فتومتري جهت سنجش يونهاي Na، K، Cl، Li و غيره به طور وسيعي گسترش يافت. مزاياي اندازه گيري يون ها به روش ISE عبارتند از:
۱) سرعت، دقت و صحت بسيار بالا به همراه تكرار پذيري فوق العاده نتايج
۲) عدم نياز به رقيق سازي نمونه
۳) مقدار كم نمونه مورد نياز
۴) عدم نياز به كاليبراسيون دستي
دستگاه هاي الكتروليت آنالايزر با تکنولوژی ISE داراي نرم افزار پيشرفته اي مي باشند كه كاليبراسيون دستگاه را انجام مي دهد و نتايج در مدت زمان كوتاهی اندازه گيري شده و چاپ مي شوند و همچنین نتايج در حافظه آن نگهداري مي شود

Share this post